ภาพบรรยากาศ “พิธีกวนข้าวมธุปายาส” หรือ ข้าวทิพย์ จากงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม

20 23 0602 - 20 23 1231

ภาพบรรยากาศ “พิธีกวนข้าวมธุปายาส” หรือ ข้าวทิพย์ จากงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม

 

ภาพบรรยากาศ “พิธีกวนข้าวมธุปายาส” หรือ ข้าวทิพย์ เป็นพิธีกวนข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา ในสมัยพุทธกาล จัดปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษก่อนที่จะตรัสรู้เป็น #พระสัมมาสัมพุทธเจ้า…” ก่อนวันเพ็ญวิสาขบูชา

และในวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตร “ข้าวมธุปายาส” ในวันพระใหญ่ วิสาขบูชา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ร่วมสะสมบุญ ทาน บารมี ในโอกาสครบรอบปี ๕๕๕ เมืองนครราชสีมา ให้เป็นปีแห่งความสุข ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง

งานวิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ๑-๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

โดย #มูลนิธิพุทธบารมี