SCB M ช้อปทริปนี้ บินฟรีทริปหน้า

01 July 2019 - 30 September 2019

ช้อปทริปนี้ บินฟรีทริปหน้า รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบิน CATHAY PACIFIC 1 ที่นั่งมูลค่า 8,000 บาท

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน SCB M VISA
ระยะเวลารายการ 1 ก.ค. 62 – 30 ก.ย.62 

 • สิทธิพิเศษผู้ถือบัตร SCB M VISA ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายต่างประเทศหรือช้อปออนไลน์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ครบทุก 20,000 บาท รับ 3,000 M Point (สูงสุด 9,000 คะแนน ) และรับสิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบิน CATHAY PACIFIC ไปกลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ในราคา 3,200 บาท (จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
 • สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ครบ 120,000 ขึ้นไป รับเพิ่ม ตั๋วเครื่องบิน CATHAY PACIFIC ไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง มูลค่า 8,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
“ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FLY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333” ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

(สำหรับผู้บัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน) (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (จำกัดสิทธิ์ 3,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียน)

เหนือกว่าทุกอภิสิทธิ์ บัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA 

 • รับคะแนนสะสม M POINT สูงสุด 2 เท่า ทุกการใช้จ่ายทั่วโลก
 • บริการรับ – ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน (Limousine Service) (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก)
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก)

เงื่อนไขทั่วไป

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการเดินทาง ที่พักท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของสายการบิน ผู้ให้บริการรถ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ ·
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องคงเป็นผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรเดบิต SCB M VISA และบัตรเติมเงิน SCB M VISA (แล้วแต่กรณี) มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295 หรือ www.scbmcard.com

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

 • คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมของบัตรสมาชิก M card แล้ว
 • ยกเว้นการให้คะแนนสะสม M Point สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และ ห้างฯ กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บริการรับ – ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน (Limousine Service)
 • บริการรับ – ส่ง หรือกลับจากสนามบิน มูลค่า 1,400 บาท/เที่ยว เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND และ SCB M LUXE ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ/บัตรเครดิต/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน
 • รถ 1 คัน สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่านและผู้ติดตาม 2 ท่าน
 • สำรองการใช้สิทธิได้ที่ SCB M Call Center 1295 ล่วงหน้า 5 วันก่อนเดินทาง
 • จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน
 • เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ
 • ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

 • บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 1,200 บาท/ครั้ง เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA LEGEND และ SCB M VISA LUXE ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง/ครั้ง จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน และสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/วัน โดยไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าใช้บริการห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center 1295
 • ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขรายการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ( “ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท จำกัดสิทธิ์ 3,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ในประเทศไทย เท่านั้น (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายสำหรับบัตรเครดิต/เดบิต/เติมเงิน SCB M VISA ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับ “ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรายการกับ SCB M ช้อปทริปนี้ บินฟรีทริปหน้า ซื้อสินค้า/บริการต่างประเทศเป็นลำดับที่ xxxx สำเร็จแล้ว” กรณีผู้ถือบัตรลงทะเบียนแต่สิทธิ์เต็มจะได้รับข้อความตอบกลับ “ขออภัยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมรายการ SCB M ช้อปทริปนี้ บินฟรีทริปหน้า ซื้อสินค้า/บริการต่างประเทศครบแล้วท่านสามารถติดตามสิทธิพิเศษอื่นๆได้ที่ www.scbmcard.com”  และกรณีผู้ถือบัตรลงทะเบียนไม่สำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับ “ขออภัยการลงทะเบียนของท่านไม่สำเร็จกรุณาตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง”
 • ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้า/บริการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ร้านค้าในต่างประเทศ หรือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 (ตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ) และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมเมื่อเทียบเป็นเงินบาทตามจำนวนเงินที่กำหนดในตารางข้างต้น(การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการหรือ Posting Dateตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตหรือ Statement) โดยจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม M Point และรับสิทธิ์ในการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ชั้นประหยัดสายการบิน Cathay Pacific ในราคาพิเศษ 3,200 บาท จากราคาปกติ 7,200 บาท สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และ SCB M LUXE VISA รับเพิ่มฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ชั้นประหยัดสายการบิน Cathay Pacific 1 ที่นั่ง มูลค่า 8,000 บาท
 • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) เฉพาะกรณีที่มียอดใช้จ่ายเทียบเป็นเงินบาทตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/เซลล์สลิป ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ชำระภาษี ซื้อกองทุน ซื้อประกัน ซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ในประเทศ และการซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน SCB M VISA แต่ละบัตรไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้
 • ธนาคารจะนำคะแนนสะสมพิเศษ M Point เข้าบัญชี M Card ของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมพิเศษในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) กรณีเป็นบัตรเครดิต และใน M Card แอปพลิเคชัน กรณีเป็นบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน
 • ธนาคารจะแจ้งผลและวิธีการรับสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และ SCB M LUXE VISA ที่มียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด รับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ชั้นประหยัดสายการบิน Cathay Pacific 1 ที่นั่ง มูลค่า 8,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ผ่าน SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ข้อมูลไว้กับธนาคาร ผู้ถือบัตรจะได้รับข้อมูลยืนยัน การได้รับสิทธิ์โดยผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ต้องดำเนินการสำรองที่นั่งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562-31 มกราคม 2563 และสามารถเดินทางระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 (ยกเว้นการเดินทางในวันที่สายการบินกำหนด)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงการขออัพเกรดที่นั่ง ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อกับสายการบิน Cathay Pacific โดยตรงและจะต้องชำระผ่านบัตร SCB M VISA เท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และ SCB M LUXE VISA รับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ชั้นประหยัดสายการบิน Cathay Pacific 1 ที่นั่ง มูลค่า 8,000 บาท ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่าธนาคารฯและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • จะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่สายการบิน Cathay Pacific เพื่อการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร