SCB M VISA CREDIT CARD

20 20 1101 - 20 21 0331

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA วันนี้ รับฟรี 2 ต่อ และสิทธิพิเศษมากมาย!!
ระยะเวลารายการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

สถานที่สมัครบัตร

 • บูธ SCB M ในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน  และบลูพอร์ต
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน  และบลูพอร์ต
 • SCB EASY APPLICATION

ต่อที่ 1 !! รับกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5 ครั้ง (ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ) ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต

ต่อที่ 2 !! รับเพิ่ม E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่า 250 บาท ผ่านทาง M Card โมบาย แอปพลิเคชัน
เมื่อสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ผ่านช่องทาง SCB Easy Application และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป จำกัดสูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ต่อที่ 1)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA รับกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA ครบ 5 ครั้ง โดยไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตร ที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะจัดส่งกระเป๋าเดินทางฯ ให้กับผู้ถือบัตรที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนต่างๆ (SSF/RMF) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ผ่านทาง M Card โมบาย แอปพลิเคชัน มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท (ต่อที่2)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ผ่านช่องทาง SCB Easy Application และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ผ่านทาง M Card โมบาย แอปพลิเคชัน มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา
 • E-Coupon ใช้สำหรับเป็นส่วนลดเงินสด 250 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง โดยลูกค้าจะได้รับ รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ผ่านทาง M Card โมบาย แอปพลิเคชัน จำนวน 4 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่า 250 บาท จำนวน 4 สิทธิ์ จะปรากฎบน M Card โมบาย แอปพลิเคชันในหมวด “ เฉพาะ SCB M เท่านั้น” สำหรับผู้ถือบัตรที่บัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้
  –    ผู้ที่ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
  –    ผู้ที่ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 จะได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • E-Coupon สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • เมื่อลูกค้ากดใช้ E-Coupon จะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย ภายใน 24 ชม. หลังกดรับสิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อแลกรับสิทธิ์ได้
 • จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท / 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E-Coupon ส่วนลด ยกเว้น นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

ต่อที่ 3 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA บัตรหลักรายใหม่ รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 8,000 บาท
เมื่อมีการใช้จ่ายขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผ่านบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับเพิ่มเครดิตเงินคืนมูลค่า 8,000 บาท (ต่อที่3)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 8,000 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผ่านบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563  จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจะแสดงไว้บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295