ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน HAPPY CHINESE NEW YEAR 2023 : JOY LUCK LOVE

20 23 0215 - 20 23 0315

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี TOP SPENDERS

รายการ HAPPY CHINESE NEW YEAR : JOY LUCK LOVE

วันที่ 13 มกราคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 (24 วัน)

 

5 TOP SPENDERS รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 2 ที่นั่ง รางวัลละ 52,000 บาท รวมมูลค่า 260,000 บาท

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน ได้แก่

  1. คุณรจณี   ไกรพัฒนพงศ์
  2. คุณณัฏฐ์พัชร์ เจริญรัตน์
  3. คุณBOUNKHAM VORACHIT
  4. คุณกนกพรรณ โรจน์รังสิกุล
  5. คุณนิธิทัศน์ เจริญกิจพิริยะ

หมายเหตุ  1. รางวัลไม่สามารถโอนให้เป็นของผู้อื่นได้

2. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

**กราบขออภัย หากชื่อ-นามสกุล สะกดไม่ถูกต้อง **

 

รายละเอียดและหลักฐานในการรับรางวัล 

1. หนังสือแสดงความยินดี

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

 

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทนเป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น  จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้
(ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มี ชื่อ-นามสกุล เดียวกับคูปองชิงโชครางวัลเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 52,000 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล

2. ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 มีนาคม 2566 ที่ CUSTOMER SERVICES ชั้น 2 อาคาร C เอ็มควอเทียร์ เบอร์ติดต่อ 02 – 204 – 5900 ต่อ 2100

3. รางวัลตั๋วเครื่องบิน สามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น

4. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เสียค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินด้วยตนเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการรับรางวัล

5. ผู้โชคดีสามารถลงทะเบียนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 มิถุนายน 2566

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยในประเทศไทย

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

8. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร